Wettelijke informatie

Nuttige documenten

Raadpleeg alle interessante artikels en documenten die tot uw beschikking staan:

Onze tarieven: Tarifering voor cliënten van wie het kapitaal geplaatst is bij TreeTop AM Belgium

Onze tarieven: Tarifering voor cliënten van wie het kapitaal geplaatst is bij Bank Degroof Pertercam

Algemene voorwaarden

Best Execution beleid

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico's van financiële instrumenten

Top 5 van de Uitvoerende Entiteiten

Handvest voor de bescherming van uw persoonsgegevens - B2B

Vertrouwelijkheidsbeleid

Klachtenbehandeling

Informatie voorgeschreven door artikelen 47 tot 52 van IFR (FR)

Informatie over duurzaamheid

Informatiedocument Betreffende MiFID

 

Toegang tot de site

Deze site is onderhevig aan het Belgische recht. Deze site is niet bedoeld voor personen die deel uitmaken van een rechtsgebied waar de verspreiding van of de toegang tot deze informatie verboden is (op grond van nationaliteit, verblijfplaats of welke andere reden dan ook).

Indien de gebruiker geen inwoner van Luxemburg of België is, moet deze zelf op voorhand nagaan of het hem op grond van de regels die op hem van toepassing zijn, is toegestaan gebruik te maken van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd.

Meer in het bijzonder is de informatie in geen geval bestemd voor inwoners en staatsburgers van de Verenigde Staten.

Juridische mededeling

Het browsen op deze site is onderhevig aan de Belgische regelgeving en aan de hierna bepaalde voorwaarden. Door verder te browsen op deze site geeft u aan akkoord te gaan met deze contractuele voorwaarden.

Identificatie

Deze site wordt beheerd en geëxploiteerd door TreeTop Asset Management Belgium, hierna TreeTop genoemd.

TreeTop Asset Management Belgium is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met vergunning voor beursvennootschap die onder toezicht staat van de Nationale Bank van België (de NBB), de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, tel. +32(0)2 221 21 11, www.nbb.be.

De maatschappelijke zetel van TreeTop Asset Management Belgium is gevestigd in de Frankenstraat 79, 1040 Brussel. De maatschappij staat ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0838.480.272.

Informatie

De informatie die op deze website wordt verspreid is niet bedoeld als vervanging van de volledigere informatie die wettelijk aan de investeerders moet worden verstrekt en waarvan de inhoud is goedgekeurd door de autoriteiten. Ze heeft geen waarde als juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies en is enkel geldig op het tijdstip waarop ze is verstrekt. Ze is noch bedoeld ter vervanging van de informatie die wettelijk gezien moet worden verstrekt aan een investeerder voor een investeringsbeslissing, noch van de kennis en bekwaamheid van de gebruiker. Zij moet dus worden vergezeld van het advies van een gekwalificeerd beroepsbeoefenaar. Prestaties uit het verleden doen op geen enkele manier voorspellingen voor prestaties in de toekomst. De informatie kan afkomstig zijn van externe dienstverleners. Behoudens opzet of ernstige fout en onverminderd eventuele dwingende wettelijke bepalingen, kan TreeTop niet aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van de gebruiker van deze informatie of eender welke derde voor directe of indirecte gevolgen van het gebruik ervan.

Links naar sites van derden

De site van TreeTop kan links bevatten naar sites van derden waarover TreeTop geen controle heeft. Sommige links worden enkel aangeboden voor het gebruiksgemak, en het opnemen van een link impliceert niet dat TreeTop de inhoud van de site in kwestie goedkeurt. TreeTop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, de diensten, producten of het materiaal dat op een site wordt aangeboden als deze een link heeft met de site van TreeTop.

Er mag geen enkele link gemaakt worden naar de site zonder de voorafgaande toestemming van TreeTop. Links naar de site van TreeTop via de technieken van framing en/of deep linking zijn verboden. TreeTop is in geen geval verantwoordelijk voor de links die gemaakt worden naar de site van TreeTop.

Intellectuele-eigendomsrechten

Alle items die beschikbaar zijn op de site van TreeTop, en hun samenstelling en lay-out (teksten, foto's, beelden, enz.) zijn beschermd door de intellectuele-eigendomsrechten waarop TreeTop aanspraak maakt. Alle handelsmerken, namen en logo's op de site, al dan niet gedeponeerd, zijn de exclusieve eigendom van TreeTop of van andere bedrijven en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd. Het vertonen en afdrukken van informatie en materialen vanop deze site is uitsluitend toegestaan voor privégebruik en voor niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u zich onthoudt van het verwijderen van de intellectuele-eigendomsrechten en andere aanverwante adviezen. U stemt ermee in geen informatie of inhoudsitems op deze site in welke vorm dan ook te versturen, te reproduceren geheel of gedeeltelijk of te verkopen zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TreeTop.

Aansprakelijkheid

De gebruiker gaat akkoord dat hij steeds op eigen verantwoordelijkheid de site betreedt of gebruikt. TreeTop is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de site, meer bepaald ten gevolge van onderbrekingen, defecten of storingen van de site die kunnen resulteren uit stillegging wegens onderhouds- of herstelwerkzaamheden aan het computersysteem van TreeTop, technische storingen, overbelasting van het netwerk, verbreking van telefoonlijnen, vergissingen, nalatigheid of schuld van de internetprovider of een derde, evenals een virus afkomstig van het internet.

Belgisch recht en Belgische rechtbanken

Het toepasselijk recht is het Belgische recht.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat enkel de Belgische rechtbanken bevoegd zijn voor eventuele geschillen met betrekking tot het gebruik, de interpretatie en de toepassing van de informatie en gegevens op deze site.

Taal

De enige authentieke versie van de site is de Franse versie. In geval van een tegenstrijdigheid met de versies in andere talen, zal de Franse versie voorrang hebben.

E-mail

De site van TreeTop biedt u de mogelijkheid om via e-mail contact op te nemen met TreeTop. De ontvangst, stiptheid en veiligheid van elektronische berichten via het internet is niet volledig gegarandeerd. TreeTop raadt aan om via e-mail geen informatie te versturen die door de afzender als belangrijk wordt beschouwd of van dringende aard is. TreeTop is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een aanvraag die niet wordt ontvangen, bevestigd of behandeld. Vanwege hiaten in de beveiliging raadt TreeTop ook aan om geen vertrouwelijke informatie of privé-informatie te versturen via e-mail. TreeTop zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt als uw bericht wordt onderschept door een derde partij.

Persoonsgegevens

Aan de bezoekers van de site wordt meegedeeld dat TreeTop persoonlijke informatie over hen kan verzamelen en deze automatisch kan verwerken. Zij worden bovendien gewaarschuwd dat bij het gebruik van de site gegevens tijdelijk kunnen worden opgeslagen in het geheugen of op hun hardware, met name om de navigatie op de site te vergemakkelijken ("cookies").

Meer informatie met betrekking tot het gebruik van de persoonsgegevens, de verwerking en het recht op toegang die de bezoekers van onze website hiervoor geven kan teruggevonden worden in het vertrouwelijkheidsbeleid van TreeTop en in het charter “bescherming van het privéleven” B2B. U kan tevens meer details terugvinden over het gebruik van cookies op onze webpagina die specifiek over dit onderwerp gaat.

Afwijzing van garantie en afwijzing van aansprakelijkheid

Deze website wordt u beschikbaar gesteld "as is" en zonder garantie (expliciet of impliciet) van welke aard dan ook, met inbegrip van de garantie van niet-schending van de rechten van anderen of de garantie vrij te zijn van eventuele computervirussen. TreeTop garandeert noch de permanente beschikbaarheid zonder technische fout of onderbreking van alle functies van de site, noch dat technische fouten of onderbrekingen onmiddellijk worden hersteld. TreeTop kan niet aansprakelijk worden gesteld en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor technische fouten, onderbrekingen van de dienst of vertragingen. Tenzij gegevens worden versleuteld, is het internet geen veilig communicatiemiddel. TreeTop zal niet aansprakelijk zijn indien onbevoegde personen op de site inbreken of indien op de site corrupte gegevens worden verspreid.

Varia

In het geval dat een bepaling met betrekking tot de algemene voorwaarden als niet afdwingbaar wordt beschouwd, zal de relevantie van de overige bepalingen niet in vraag worden gesteld. De falende bepaling zal worden vervangen op de gepaste wijze en in overeenstemming met de intentie die niet kon worden uitgedrukt in de vorige bepaling. TreeTop behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site te wijzigen of ontoegankelijk te maken. TreeTop kan op elk moment de algemene voorwaarden met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

 
 

Sluiten

Voor deze informatie wordt u doorgestuurd naar de treetopam.com website.

Doorgaan